sušikti

sušikti
sušìkti, sùšika, -o (sùšikė) vlg. 1. tr. N, NdŽ, , Pc, Slm, Svn tuštinantis suteršti: Kūdikis sušìko tavo drabužį J. Suminta, sušiktà pieva, gyvoliams nėr ko ėsti Pvn. 2. tr., intr. NdŽ atlikti gamtos reikalą, išsituštinti: Pleštekės sùšika, i kirminų atsiranda Vn.refl. , N, K, NdŽ, , Ds, Slm susidergti: Velniam reikia to alaus: sėdės dešim dienų susišìkęs, susimyžęs! Mžš. Ryja, ryja, lig susìšika Ds. | prk.: Pyragelio negavau, susišìkęs (susigėdęs) išejau (d.) Slnt. ^ Visi tylia kaip susišìkę Rdn. Nesėdėk kaip susišìkęs (nejudėdamas) – darbas stovi! Skdt. Sėdi seniai kap susišìkę (tyliai) Lp. Eina kaip susišìkęs (palengva) Trgn, Žl. Kad būtų šuo nesusišìkęs, būtų zuikį pagavęs Skr. O kad tu susišìktum, tai susimušiau! Alk. Pasigėręs dainuok, susišìkęs raudok J.
susišiktinaĩ adv.: Gert, valgyt veselioj susišiktinaĩ (labai daug) buvo Trgn.refl. pagadinti orą: Susišìkęs neik prie jų (bitelių), tai jau vietos nebus Bsg.
3. tr. NdŽ prk. padaryti blogą, prastą, sugadinti: Ką jie dirba – sùšikė gyvenimą mergaitei! Pnd. Jis man visą reikalą sušìko Šlv. | refl.: Vokyčių piningai susišiko (niekais nuėjo, nebegalioja) Šts. Susišìko (susidėvėjo) muno visi peiliai KlvrŽ. Jeigu negaut pensijos, radijos nebut pirkus – buvo susišìkus (nuskurdusi) gatavai Slm. Buvo susišìkusi (nėščia palikusi), gerai, ka suvalė (paėmė) tas vaikis Krš. 4. part. prk. prastas, netikęs, nevykęs: Koks tas anos karaktorius – sùšiktas amžinai Trk. Tėvas buvo galvos nesušiktõs, i vaikas galvotas Grd. Buvau darbininkas, nagai nesušiktì buvo Skr. Alus išejo kažko sùšiktas, nesusitaisęs, nė purkšte nepurkšta Šts. Parsinešei kokį kreivą, sùšiktą grėbliakotį – ar neberadai geresnio!? Ėr.
sušiktaĩ adv.: Sušiktaĩ dirbi, užtat šūdas ir išeina Ėr.
◊ lig susìšikant vlg. daug: Kalbos buvo lig susìšikant Nt.
lig ausių̃ susišìks vlg. nieko nelaimės: Sakiau, Hitleris susišìks lig ausių̃ Sg.
\ šikti; apšikti; atšikti; įšikti; iššikti; nušikti; pašikti; paršikti; persišikti; piešikti; prašikti; prišikti; sušikti; užšikti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • sušikti — suši̇̀kti vksm. Mùsės suši̇̀ko užúolaidas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apšikti — apšìkti, àpšika, o vlg. 1. tr. K, Š, Rtr, KŽ apteršti, apibjauroti išmatomis: Tie karveliai apìšikė visur, reikia vytie Adm. | Pleštekės baltos àpšika kopūstus kirminais Mžk. ^ Kaip àpšiktą šakalį muni mėtlio[ja] iš vietos į vietą Slnt. Kur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšikti — atšìkti, àtšika, o (àtšikė) vlg. 1. refl. prk. sunykti, nusibaigti, nusilpti: Ką ana galą atsivedė pasogos – avelę, i tą atsišìkusią Tvr. 2. tr. Krtn, Dr, Slnt, Lpl prk. atsiimti, atkentėti: Suėdei siratą – atšìksi! Rdn. Tu atšìksi už munęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššikti — iššìkti, ìššika (iššiñka), o (ìššikė) vlg. 1. tr. N, J, Š, KŽ tuštinantis su išmatomis pašalinti: Karvės miežių grūdus cielus ìššika Pc. Iššikau žvirblelį, išstrungiojau LLDI277(Ms). ^ Seku, seku pasaką, vilks iššiko ašaką Sln. | refl. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušikti — nušìkti, nùšika, o (nùšikė) vlg. 1. intr. NdŽ, KŽ nusituštinti: Gandras subinę kela – jau nušìko Rsn. ^ Pasako – kap gandras nuo stogo nùšika (nei šiaip, nei taip) Kbr. | refl. K, J, NdŽ, KŽ: ^ Man šitas darbas tik nusišìkt Ds. Tavo darbas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršikti — paršìkti, par̃šika, o (par̃šikė) intr. vlg. prk. kalbančiojo teiginiui paneigti: Moma pareina! – Par̃šika! Db. šikti; apšikti; atšikti; įšikti; iššikti; nušikti; pašikti; paršikti; persišikti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašikti — pašìkti, pàšika, o (pàšikė) vlg. 1. tr. N, K, NdŽ, KŽ tuštinantis pašalinti: Paršas pašìks mėšlo, o kiek suės! Jd. ^ Pasakysu pasaką, ka šuo pašìko ašaką Slnt. Kad duosiu, tai tu velnią pašiksi LTR(Lbv). Ir pašikė višta šūdo, pusę balto,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persišikti — vlg. daug tuštintis, nusividuriuoti: ^ Pikta kap persišikus Pv. Stovi kap persišikęs LTR(Mrk). šikti; apšikti; atšikti; įšikti; iššikti; nušikti; pašikti; par …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piešikti — piešìkti, piẽšika, o (dial.) žr. prišikti 1: Tranai pỹšika korius Krg. šikti; apšikti; atšikti; įšikti; iššikti; nušikti; pašikti; paršikti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašikti — prašìkti, pràšika, o (pràšikė) vlg. 1. intr. įstengti tuštintis: Jei tu pràšiki, tad esi katalikas, – sako vel[nia]s žmoguo (ps.) Dr. 2. tr. Ml, Ob, Slm, Ėr, Btr, Šk, Jrb prk. prarasti, netekti: Turėjo visko gana, o ko prašìko?! Tegu dabar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”